Palvelut

Yksilöpsykoterapia

  • Juuri nyt vapaana ryhmäpsykoterapiapaikka, ei yksilöpsykoterapiapaikkaa

Yksilöpsykoterapia on hyvin soveltuva kuntoutusmuoto erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten masennus, ihmissuhdevaikeudet, ahdistus, jännitys, uupumus, sosiaalinen arkuus, tai muihin elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin liittyvät kehitykselliset vaikeudet.

Psykoterapian tavoite on auttaa asiakasta ymmärtämään itseään paremmin ja tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista tiedostamattomista puolista. Psykoterapia hoitomuotona edellyttää potilaan omaa motivaatiota ja halua oppia ymmärtämään omaa toimintaa ja kokemuksia, sekä vuorovaikutussuhteiden valintaperusteita ja niiden vaikutusta itseen. Yksilöterapian vaikutukset heijastuvat myös ympäristöön ja voivat mm. lisätä kykyä ottaa itsessä käyttöön eri puolia, kuten johtamisen ja vastuunottamisen taitoa.

Yksilöpsykoterapiassa sitoudutaan pitkäjänteiseen työskentelyyn. Intensiivisessä psykoterapiassa istuntoja on 2-3 kertaa viikossa, 45 minuuttia kerrallaan. Psykoterapiaprosessi kestää yleensä muutaman vuoden. Tarvittavan psykoterapian kestosta tehdään arviota ja sopimus haastattelun yhteydessä ja arviota voidaan terapian kuluessa vielä tarkentaa. Pitkäkestoisessa psykoterapiassa on mahdollisuus työstää sisäistä kokemusmaailmaansa ja löytää taustalla olevia hyvinvointia rajoittavia vaikuttimia.

Myös konsultatiivinen terapia on mahdollista ja järjestettävissä tarpeen mukaan.

Ryhmäpsykoterapia

  • Psykoterapiaryhmä ma klo 16:30 – 18 : kysy vapautuvista paikoista
  • Psykoterapiaryhmä ti klo 16:30 – 18 : kysy vapautuvista paikoista
  • Ryhmissä vapautuu kuluvan vuoden 2020 aikana kolme paikkaa. Kysy lisää!

Ryhmäpsykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöpsykoterapiakin, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen vapauttamalla hänen luovat voimansa, työskentelemällä hänen vanhojen, kehityksen aikana syntyneiden fiksaatioidensa kanssa siten, että ristiriidat tulevat paljastetuiksi ja läpityöskennellyiksi. Ryhmäpsykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi.

Ryhmäpsykoterapia auttaa erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten masennus, ihmissuhdevaikeudet, ahdistus, jännitys, uupumus, sosiaalinen arkuus, tai muihin elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin liittyvät kehitykselliset vaikeudet. Ihminen pystyy parhaaseen suoritukseen olemalla oman elämänsä päähenkilö. Tähän päämäärään pyrkimisessä on ryhmä hyvänä tukena.

Vuorovaikutus ryhmässä on käytettävissä oman itseymmärryksen lisäämiseksi ja henkisen kasvun edistymiseksi. Kun ihminen voi hyväksyä itsen ja toisten erilaisuuden, hän on vapaampi ottamaan haltuun yksilöllistä elämäänsä ja tekemään myös rakentavia ja tyydyttävämpiä valintoja. Ryhmäpsykoterapia mahdollistaa myös lapsuudessa suhteessa vanhempiin ja sisaruksiin saatujen kokemusten tutkimisen. Oma tapa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toisten itsessä herättämät tunteet ovat aktiivisesti tutkittavina.  Toisilta saatu palaute ja empatia avaavat uudenlaista ymmärrystä itseen ja elämän tuomiin kokemuksiin. Ryhmässä voi  myös havainnoida itseä ryhmän jäsenenä ja toisten tuella voi totutella tekemään muutoksia omaan ryhmärooliinsa. Toiset ryhmäläiset toimivat kuin peileinä, jolloin voi alkaa nähdä omaa osuutta elämän valinnoissaan ja päätöksissään uudella tavalla. Prosessin myötä mahdollistuu löytää avoimuutta suhteessa itseen ja ympäristöön. Toistuvat kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä.

Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia: sekä terapeuttia että ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmän keskusteluista ja tapahtumista.

Psykoanalyysi

Yksilöpsykoterapian tiiviimpi muoto on psykoanalyysi, jolloin viikottaisia käyntikertoja on 3-5 kertaa. Tiivis hoito mahdollistaa syvällisen itsen tutkimisen.

Kriisiterapia

Kriisiterapia tarkoittaa lyhytkestoista terapiaa, jossa painopiste on vaikeiden ja ahdistavien  kokemusten tunnistamisessa ja nimeämisessä sekä traumaattisten kokemusten työstämisessä ja sulauttamisessa osaksi omaa elämäntarinaa.

Pariterapia

Parisuhteen ongelmissa voi olla mielekästä käydä keskustelemassa yhdessä, varsinkin tilanteiden kartoittamisvaiheessa. Parisuhteen ongelmia voidaan aluksi lähestyä konsultatiivisen prosessin kautta, jolloin sovitaan joitakin käyntikertoja tarpeen mukaan. Pidempikestoisessa parisuhteen tarkastelussa voidaan paneutua enemmin suhteen kannattelutehtävän toimivuuteen, suhteen sisäiseen dynamiikkaan ja suhteen luovuuden ja kehityksellisyyden elvyttämiseksi tai avautumiseksi.

Työnohjaus

Työnohjauksen merkitys korostuu erityisesti ihmissuhdeammateissa ja vuorovaikutustaitoja edellyttävissä tehtävissä. Työnohjaus voidaan toteuittaa joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Usein on mielekästä kokoontua työnohjauskseen työryhmänä.

Konsultaatio

Konsultaatiossa voidaan muutaman tapaamiskerran aikana pyrkiä kartoittamaan hoidon tarvetta ja tarvittavaa hoitomuotoa.

Olipa tilanteesi ja tarpeesi mikä tahansa, niin ota yhteyttä ja keskustellaan vaihtoehdoista!