Tietoiseksi tiedostamattomasta !!

William James (1842 – 1910), joka oli koulutukseltaan filosofi, psykologi ja fyysikko, ajatteli olevan kahdenlaista ajattelua; assosiatiivista ja järkeilevää. Psykologiassa dual-prosessointiteoria pyrkii selittämään, kuinka ilmiöt tapahtuvat kahdella eri tavalla tai kahden eri prosessin tuloksena. Puhutaan implisiittisestä (automaattisesta) eli tiedostamattomasta prosessista ja explisiittisestä (kontrolloidusta) eli tietoisesta prosessista. Tämä mentaalisen prosessoinnin kaksinaisuus on yleisesti käytössä psykoanalyyttisessa teoreettisessa ajattelussa ja kliinisessä työssä.

Ihminen elää samanaikaisesti kahta eri todellisuutta, jotka molemmat ovat yhtä merkitseviä: tietoinen ja tiedostamaton todellisuus. Molemmat ovat aina läsnä, vaikka usein tiedostamattoman tunnistaminen onkin hankalaa ja edellyttää harjaantumista. Molemmat todellisuudet kuitenkin vaikuttavat siihen, miten koemme nykyhetken ja ihmissuhteet. Kaikki ihmisen kokemukset, muistot, havainnot, teot, sanomiset ja tavat omaavat kaksinaisuuden: kaikkeen kokemiseemme vaikuttaa tietoisen, nykyisen kokemuksemme lisäksi tiedostamattomasti muistot ja fantasiat. Katsomme arkitodellisuuttamme tiedostamattoman linssin, psyykkisen realiteetin läpi.

Emme voi tavoittaa tiedostamattomia fantasioita suoraan, sillä ne ovat mielen tiedostamattomassa osassa, mutta voimme tehdä johtopäätöksiä niiden olemassaolosta havainnoimalla niiden vaikutusta tietoisessa toiminnassa ja ajattelussa. Tiedostamattomat fantasiat kietoutuvat erottamattomasti hoivasuhteisiin jo hyvin varhaisessa psyykkisen kehityksen vaiheessa, ja useimmiten ne aktivoituvat myöhemmissä arkielämän ihmissuhdekokemuksissa. Tietoiseen kokemukseen eniten vaikuttavat ne tiedostamattomat fantasiat, jotka liittyvät varhaisiin muistoihin, tyydytyksen toiveeseen ja pelottaviin ruumiillisiin tai minuutta uhkaaviin ahdistuksiin. Nämä fantasiat syntyvät suhteessa varhaislapsuuden hoitaviin henkilöihin. Nykyhetken kokemukset linkittyvät tiedostamattomiin kokemuksiin ja saavat pitkälti merkityksensä ja voimansa toiveista, peloista ja menneistä muistoista. Myös muistoissamme toistuu sama kaksinaisuus; ne ovat sekoitus todellista tapahtumaa ja tiedostamattomia fantasioita.

Psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapia on erityinen areena, jossa elämän tietoisen ja tiedostamattoman todellisuuden yhtäaikaisuus tulee esiin ja sitä voidaan tutkia. Kokemuksien moninainen merkitys voidaan tavoittaa ja työstämisen myötä kokemisen tapa voi muuttua. Psykoterapiasuhteesta muotoutuu näin merkityksellinen tila menneen ja tulevan, tietoisen ja tiedostamattoman, muistojen, fantasioiden, unien ja unelmien tulla esiin ja työstettäväksi. Potilas voi myös kehittää kapasiteettiaan jatkaa sisäistä prosessiaan psykoterapian päättymisen jälkeenkin.

17309613_599391613598557_8675075234476151027_n